Algemene voorwaarden

Een paar afspraken

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die van deze website gebruik maakt. Ofwel door het invullen van een offerte aanvraag, ofwel door vrijkopen van de contactinformatie van een offerte aanvraag, ofwel door het aanmaken en gebruiken van een account. Iedere gebruiker wordt geacht deze voorwaarden aanvaard te hebben. Afwijkende bedingen binden Offerte Express slechts na schriftelijke akkoordbevinding en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

 

ARTIKEL 1 – DOEL

Offerte Express heeft tot doel om particuliere en zakelijke klanten die op zoek zijn naar bepaalde diensten in contact te brengen met partners die deze diensten aanbieden. Dergelijke offerte aanvragen van gebruikers worden aangeduid met de term “offerte”.

 

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

Offerte Express verplicht zich ertoe:

  • Offertes die voldoen aan de door de partner opgegeven voorkeuren zo snel mogelijk aan de Offerte Express partner bekend te maken.
  • De NAW-gegevens van de klant uitsluitend aan de geselecteerde partners te verzenden.
  • De gebruikersdata goed te beschermen middels frequente updates en adequate beveiligingssystemen.

De Offerte Express partner verplicht zich ertoe:

  • Zich in te spannen om (snel) in contact te treden met de klant zodra hij van Offerte Express de offerte inclusief de NAW gegevens heeft ontvangen.
  • De door de klant aan de Offerte Express partner opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en onder eigen verantwoordelijkheid uit te voeren. Bij het inschakelen van derden (zoals maar niet uitsluitend onderaannemers) blijft de partner altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van de derde.

 

ARTIKEL 3 – TARIEVEN EN BETALINGSCONDITIES

Voor elke, via Offerte Express ontvangen offerte, wordt een vast bedrag in rekening gebracht bij betaling op factuur of automatische incasso. Dit bedrag kan variëren per sector, stad of regio. Bij betaling per individueel ontvangen offerte wordt de prijs van te voren vermeld.

De Offerte Express partner kan de contactinformatie van een aanvraag vrijkopen door op de betaallink te klikken en de betaling op de website af te ronden. Na ontvangst van de betaling zal de offerte aanvraag nogmaals worden verzonden mét de contactinformatie.

Offerte Express kan de tarieven aanpassen met inachtneming van een notificatietermijn van 2 maanden voor de partners die betalen per factuur of incasso. De Offerte Express partner met een dergelijke manier van betalen wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Aan het begin van elke maand worden de aan de Offerte Express partner verstuurde offertes van de voorafgaande maand in rekening gebracht. Ter kennisgeving van de te betalen of te incasseren bedragen ontvangt de partner een factuur per email.

 

ARTIKEL 4 – RECLAMATIES EN CREDITERINGEN

De Offerte Express partner kan offertes die geen kloppende adresgegevens bevatten binnen 5 werkdagen na de offertedatum reclameren waarna deze in mindering gebracht zullen worden op de volgende factuur. Adresgegevens worden als incorrect beschouwd als ze zowel een foutief emailadres bevatten als een foutief telefoonnummer.

 

ARTIKEL 5 – BETALINGSMETHODEN

Offerte Express accepteert de volgende betalingsmethoden:

  • Bank overschrijving
  • Per automatische incasso
  • Betaling via de website: iDEAL, PayPal, etc.

Bij nalatigheid in de betaling wordt de partner van de website gehaald en zal de samenwerking worden beëindigd.

 

ARTIKEL 6 – PRIVACYBESCHERMING

De partner verbindt er zich toe de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht te nemen en Offerte Express te vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden dienaangaande. Meer specifiek verbindt de Offerte Express partner zich ertoe de persoonlijke gegevens van de, door Offerte Express doorgegeven klanten, enkel en alleen te gebruiken voor intern gebruik, te weten voor de behandeling van de aanvraag van de klant en de uitvoering van de opdracht door de Offerte Express partner.

 

ARTIKEL 7 – DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

Offerte Express hanteert geen minimale of maximale contractduur. Zowel Offerte Express als de partner kunnen ten allen tijden per direct opzeggen. Opzegging dient per email te gebeuren.

 

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Offerte Express kan jegens de partner uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk zijn: voor schade als gevolg van het door haar geleverde geldt dat Offerte Express uitsluitend aansprakelijk is als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Offerte Express. Daarbij is de aansprakelijkheid van Offerte Express beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende offerte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Offerte Express is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade, bij de partner of bij derden. Mocht Offerte Express terzake aansprakelijk worden gesteld door derden, dan wordt Offerte Express terzake door de betreffende Offerte Express partner gevrijwaard.

 

ARTIKEL 9 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De Offerte Express partner is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die hij aan Offerte Express geeft of invoert met het doel deze via de site te verspreiden.

Offerte Express streeft er naar om de website continu beschikbaar te houden voor web-gebruikers, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de Offerte Express partner mogelijk kan lijden doordat de website niet continu bereikbaar is.

In de communicatie tussen Offerte Express en de partner zal het gebruik van elektronisch postverkeer (email) aanvaard worden en zal het als bewijs gelden tussen de partijen.

In geen enkel geval kan aan de voorstellen, aanvragen tot informatie, raadgevingen, tips, artikelen, elektronisch postverkeer, enz. die op de Offerte Express website staan en die bestemd zijn voor de web-gebruiker of aan hen wordt meegedeeld op één of andere manier, een precontractuele of contractuele status tussen de web-gebruiker en Offerte Express of de Offerte Express partner worden ontleend. De overeenkomsten voor het verlenen van diensten worden altijd direct gesloten tussen de klant die de offerte aanvraag indient en Offerte Express partner, zonder enige tussenkomst van Offerte Express. Offerte Express is derhalve nimmer contractueel gebonden ten opzichte van de klant en valt buiten de rechtsverhouding die tot stand komt tussen de Offerte Express partner en de klant.

 

ARTIKEL 10 – NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE

Indien één van de voorwaarden van dit document nietig wordt verklaard of buiten toepassing zou worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden zoals tussen partijen overeengekomen onverminderd van toepassing, in de mate waarin deze door de wet worden toegestaan. Nietigheid of buiten toepassing verklaring van een of enkele bepalingen leidt derhalve niet tot algehele nietigheid van deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 11 – ONOVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

Het is de Offerte Express partner verboden rechten en verplichtingen verbonden aan het contract aan een andere over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Offerte Express. Zulks geldt dus ook in het geval de Offerte Express partner zijn inschrijving bij de KvK aanpast (bijvoorbeeld bij overnames of fusies). Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de partner derden in te schakelen bij het verlenen van diensten.