Regels omtrent het betalen voor leads

Mag je betalen voor leads?

Kort gezegd ja, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat zijn de voorwaarden van de Orde van Advocaten?

Regel 2 Onafhankelijkheid, partijdigheid, geen provisie:

  1. De advocaat vermijdt dat zijn onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zou kunnen komen.
  2. Het belang van de cliënt, geen enkel ander belang, bepaalt de wijze waarop de advocaat zijn zaken behandelt.
  3. Het is de advocaat niet toegestaan een beloning toe te kennen of te ontvangen voor het verkrijgen of aanbrengen van opdrachten, tenzij de advocaat kan aantonen dat hij daarbij niet handelt in strijd met de kernwaarden en voorts dat hierbij slechts het belang van de rechtzoekende bepalend is.

 

De toelichting van dit artikel zegt hier het volgende over:

In het derde lid wordt een gedragsregel gegeven ter bescherming van de kernwaarden, met name onafhankelijkheid, partijdigheid en integriteit (vgl. artikel 10a, eerste lid, van de Advocatenwet). Deze regel vindt zijn oorsprong in de bijzondere rol van de advocaat in het rechtsbestel. Aan advocaten is het procesmonopolie gegund, de advocaat heeft een ‘zeeffunctie’, hij dient verregaande geheimhouding te betrachten en ook dient hij zaken te weigeren die hij ‘in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn’. Vanwege deze bijzondere rol en verantwoordelijkheid is het slecht verenigbaar met de kernwaarden dat de advocaat geld zou verdienen aan het doorverwijzen van opdrachten of zou betalen voor het ontvangen daarvan.

 

Omwille van het op goede wijze bij elkaar brengen van vraag en aanbod van juridische diensten, bijvoorbeeld via bemiddelingswebsites, is het echter onder voorwaarden mogelijk dat een beloning wordt toegekend of ontvangen voor het verkrijgen of doorverwijzen van opdrachten. Dit is het geval als daarmee de beschermde positie van de rechtzoekende (vrije advocaatkeuze) niet wordt uitgehold, er geen verstrengeling van financiële belangen plaatsvindt (strijd met o.a. onafhankelijkheid), derden geen belang krijgen bij de uitkomst van de zaak (strijd met o.a. partijdigheid, belangenverstrengeling), en de client zicht heeft op wat er met zijn zaak gebeurt (strijd met o.a. integriteit); vgl. tevens HvD 7 september 2018, nr. 180030D, ECLI:NL:TAHVD:2018:178. Deze mogelijkheden worden duidelijk gemaakt met de bijzin van de regel na ‘tenzij’. Hierna worden enige aandachtspunten gegeven die kunnen dienen als handvatten bij de beoordeling van een beloning. Advocaten kunnen bij twijfel individuele zaken voorleggen aan de deken. Uiteindelijk is echter het oordeel van de tuchtrechter bepalend.

 

Transparantie over de verwijzing

Allereerst is van belang of de rechtzoekende weet wat er met zijn zaak gebeurt, hoe de doorverwijzing is gegaan en welke beloning is betaald/ontvangen. De advocaat wordt geacht transparant te zijn naar de rechtzoekende over zowel het feit van doorverwijzing, als over zijn expertise ten opzichte van de inhoud van de zaak. Hierdoor weet de rechtzoekende dat zijn zaak is verwezen en kan hij controleren of hij een passende advocaat heeft voor zijn zaak. De rechtzoekende moet daarnaast kunnen zien welke partij doorverwijst en dat dit naar een advocaat is. Daarbij moet de rechtzoekende het ook kunnen zien als wordt doorverwezen naar een andere (juridische) hulpverlener om misleiding/verwarring te voorkomen.

OFFERTE.EXPRESS:

De rechtzoekende moet daarnaast kunnen zien welke partij doorverwijst en dat dit naar een advocaat is.

> OFFERTE.EXPRESS is de doorverwijzende partij, dat moge helder zijn. De rechtzoekende selecteert zelf op het formulier naar welke kantoren de offerte aanvraag (lead) wordt gestuurd. Hij / zij ziet daarbij de naam van het kantoor en een link naar de website van het kantoor (indien ingevoerd). Transparanter kan niet.

 

Doorverwijzing naar passende advocaat

Ten tweede is van belang op welke wijze de doorverwijzing tot stand komt. Bij het zoeken naar de meest passende advocaat moet de expertise van de advocaat in verband met het type zaak leidend zijn. De criteria waarop wordt de selectie plaatsvindt (bijvoorbeeld expertise, locatie, uurtarieven, beloning verwijzing) moeten duidelijk en transparant zijn, waarbij het criterium expertise derhalve het primaire criterium moet zijn voor de verwijzing. De advocaat kan aantonen dat andere criteria secundair zijn door bijvoorbeeld het gebruik van standaardtarieven die gelden voor iedere (aangesloten) advocaat en door zijn expertise in verband te brengen met het type zaak. De advocaat bepaalt vervolgens of hij de deskundigheid bezit om de zaak aan te nemen en doet een voorstel aan de (potentiële) client, op basis waarvan de cliënt zijn keuze kan maken. Daarnaast zou de koppeling tot stand moeten komen per individuele zaak. Het doorverwijzen van groepen zaken maakt het risico groter dat niet de meest passende advocaat per zaak wordt gevonden en de onafhankelijkheid en partijdigheid in het geding komt. Indien een selectie van de aangesloten advocaten wordt getoond moet dit volstrekt duidelijk worden gemaakt aan de rechtzoekende. Deze omstandigheden zouden als ze anders zijn de vrije advocaatkeuze kunnen belemmeren. De rechtzoekende kiest uiteindelijk zijn advocaat. Daarbij past dat de mogelijkheid moet bestaan dat de rechtzoekende, ondanks een betaling voor de verwijzing, toch geen opdracht aangaat met de advocaat. De verwijzing geldt derhalve als een suggestie en niet als een dwingende voordracht.

OFFERTE.EXPRESS:

De criteria waarop wordt de selectie plaatsvindt moeten duidelijk en transparant zijn.

> Kantoren worden getoond volgens 2 criteria: Rechtsgebied > Stad. Er worden maximaal 10 kantoren getoond. Zijn er meer kantoren beschikbaar voor een rechtsgebied + stad combinatie worden eerst de kantoren getoond met een account, dan die zonder, in beide gevallen op willekeurige volgorde (geshuffled).

Daarnaast zou de koppeling tot stand moeten komen per individuele zaak.

> Dat is het geval. Per zaak / aanvraag wordt de lead naar de geselecteerde kantoren gestuurd.

 

Transparantie over en de hoogte en type beloning

Ten derde is van belang dat de advocaat transparant is over de hoogte van de betaalde/ontvangen provisie. Daarmee weet de client van de betaling en kan die client gedurende de zaak controleren of de advocaat nog wel het belang van de client leidend laat zijn dan wel het persoonlijke belang van de advocaat om het terugverdienen van de provisie laat prevaleren. De beloning moet een redelijk bedrag zijn in verband met de waarde van de opdracht. Een redelijke beloning is een bedrag dat een goede behandeling van de zaak niet in de weg staat. Een en ander is afhankelijk van het type zaak, het procesbelang en de potentiele omzet die de advocaat verkrijgt via de opdracht. Een kleine beloning is daarbij minder van invloed op de onafhankelijkheid dan een hoge beloning. Daarbij is ook een vast bedrag minder van invloed op de onafhankelijkheid en partijdigheid dan een percentage van de (potentiele) omzet. Datzelfde geldt voor een vast abonnementstarief, eveneens mits sprake is van een redelijke hoogte. De advocaat kan aantonen dat de kernwaarden niet worden geschonden door transparant te zijn over de hoogte en type beloning, zodat de client een oordeel kan vormen over onder andere de onafhankelijke en partijdige dienstverlening door de advocaat.

OFFERTE.EXPRESS:

Ten derde is van belang dat de advocaat transparant is over de hoogte van de betaalde/ontvangen provisie.

> Hier staan we volledig achter. De advocaat kan de betaalde prijs communiceren met de rechtzoekende.

Een redelijke beloning is een bedrag dat een goede behandeling van de zaak niet in de weg staat.

> Alle leads zijn verdeeld in categorieën kosten minder dan €100. Dat lijkt een bijzonder redelijke prijs, zeker gezien de hoogte van de ‘Cost per click’ wanneer advertenties via Google Ads worden ingekocht, die in sommige gevallen wel kunnen oplopen tot €10 per klik. Gezien de geringe kosten per lead zal dat de behandeling van de zaak niet in de weg staan. De betreffende categorie van een lead wordt bepaald aan de hand van een tweetal voorwaarden:

1. Het aantal kantoren waarnaar de aanvraag is verstuurd. (Minder is hogere prijs)
2. Of het een zakelijke of particuliere aanvraag is. (Zakelijk is hogere prijs)

 

Ook voor bovenstaande aandachtspunten/handvatten en of de uitzondering van toepassing is zullen de omstandigheden van het geval steeds doorslaggevend zijn. Het ligt daarmee op de weg van de advocaat om de afwegingen te maken en dit inzichtelijk houden.

OFFERTE.EXPRESS

> Wij hebben er alles aangedaan om onze dienst zo transparant mogelijk op te zetten. We staan open voor elke vorm van feedback en zullen aanpassingen maken indien we onze service verder kunnen verbeteren.

 

Ten aanzien van de reikwijdte van het derde lid van deze gedragsregel wordt opgemerkt dat deze regel tevens geldt jegens de rechtzoekende die (nog) niet zijn cliënt is.

OFFERTE.EXPRESS

> Dit zal bij de meeste, zo niet alle offerte aanvragen het geval zijn. We staan volledig achter deze transparantie.